Seelen-Wasserfall

From Elwiki


{{ {{
Dorf Ruben Seelen-Wasserfall Dorf Ruben

}}

}}
Stay inside the Hot spring and gain a mystical effect.
Seelen-Wasserfall
NPCs
{{ {{
Name Bild Beschreibung
Shy Spirit Ein Geist, der sich um den Seelen-Wasserfall herumtreibt.

}}

}}
BGM
Seelen-Wasserfall - li_spa_ruben001
Galerie
{{ }}
Jagdfelder
Dungeons