Chiliarch/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
ChilliTiny.png Chiliarch
Portrait - ChiliarchNoFX.png
Name Luciela "Lu" R. Sourcream
Class ChilliTiny.png Chiliarch
Weapon Găng tay ma thuật, Năng lượng terror
Height 142 cm (4 ft 8 in)
Class Tree Lu/Ciel > Chiliarch/Ciel > Chiliarch/Dreadlord
Release Date Korean Flag.png 15 January 2015
Chinese Flag.png 15 July 2015
American Flag.png 15 July 2015
20px 15 July 2015
Bresil Flag.png 15 July 2015
Taiwanese Flag.png 16 July 2015
Philippine Flag.png 16 July 2015
Japanese Flag.png 29 July 2015
Statistics
Chiliarch
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Đừng quay lại. Kẻo nỗi kinh hoàng khủng khiếp ấy nuốt chửng ngươi...


Chiliarch/Ciel[edit]

Sở trường[edit]

Chilliarch tăng cường về khả năng chiến đấu của Lu. Lu gieo rắc nỗi kinh hoàng vào kẻ thù và lấy năng lượng từ nó. Với nó,Chilliarch có thể làm giảm một phần HP của kẻ thù sau khi tấn công từ đằng sau. Lu cũng có khả năng triệu hồi một linh hồn quỷ lớn hơn để giúp cô ấy chiến đấu với năng lượng terror.

Tiểu sử[edit]

Lu dần trở nên kiệt sức do trải qua những trận chiến với sát thủ quỷ. Đến mức cô không thể đếm được là đã trải qua bao nhiêu cuộc tấn công mà cô và Ciel phải chịu đựng, Lu nhớ lại khoảng thời gian khi cô còn ra lệnh cho một quân đoàn lớn, và đánh thức "Sức mạnh điều khiển Terror". Chúa Quỷ Terror và Quản Gia của Terror ngừng lo lắng về sự an toàn của mình và bắt đầu tàn sát kẻ thù như một nỗi kinh hoàng.

Chuyển cấp lần đầu[edit]

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Power Awaken, Lu/Ciel có thể quyết định chuyển thành Chiliarch/Ciel hoặc Lu/Royal Guard.
Chiliarch/Ciel cũng có thể đạt được bằng cách dùng vật phẩm: Linh hồn Chiliarch Job Change - Chiliarch.png trong Item Mall.

Chiliarch/Ciel[edit]

  1. Thu thập 1 vật phẩm rơi từ Enraged Ent trong Shadow Forest mức thường (☆) hoặc cao hơn.
  2. Thu thập 1 vật phẩm rơi từ Awakened Banthus trong Banthus Cave mức cực khó (☆☆☆).
  3. Thu thập 10 vật phẩm rơi từ Jango hoặc Kid Phoru trong The Suburbs of Wally's Castle mức cực khó (☆☆☆).
  4. Tiêu diệt Wally No.8 trong Wally Castle mức cực khó (☆☆☆).


Vào Lv35, Chiliarch/Ciel có thể chuyển thành Chiliarch/Dreadlord.

Bảng kĩ năng[edit]

Skills Passives Locked
Blank.png LuCielSkill17.png LuCielSkill16.png LuCielSkill12.png Blank.png Level 15
Blank.png LuCielSkill15.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png LuCielSkill19.png Blank.png Blank.png

LockCover.png LuCielSkill13.png

Level 30
Blank.png LuCielSkill20.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png LuCielSkill18.png Blank.png LuCielSkill22.png Blank.png Level 40
  • Skill Traits unlocked at Level 40.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo thêm[edit]


Kĩ năng[edit]

Special Active[edit]

LuCielSkill16.png Ruinous Impact
LuCielSkill15.png Dark Crescent
LuCielSkill19.png Power of Oriax
LuCielSkill13.png Dead Hands
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
LuCielSkill20.png Apollyon


Active[edit]

LuCielSkill17.png Terror Chain
LuCielSkill18.png Ambush Attack

Passive[edit]

LuCielSkill12.png Creeping Terror
LuCielSkill22.png Communication - Amplification


Videos[edit]

Gallery[edit]

Artwork[edit]

Linh tinh[edit]


Trivia[edit]

  • A chiliarch is a greek term for a military rank dating back to Antiquity meaning "commander of a thousand".
  • When opening the 1st job promo avatar box, you will receive a set of Chiliarch's promo set along with Ciel's base promo set.
  • The hood is part of her promo avatar's top piece instead of being part of her hairstyle.
  • The buttons on Chiliarch's hood in-game are on the right side, as opposed to being on the left, as they are in her portrait.


Alternative Names[edit]

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 킬리아크 Chiliarch
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 冥業千總 Underworld Chiliarch
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 千骑统领 Chiliarch
Spanish Flag.png Spain Chiliarca Chiliarch
French Flag.png France Chiliarque Chiliarch
Italian Flag.png Italy Chiliarca Chiliarch
Bresil Flag.png Brazil Quiliarca Chiliarch


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Wiz Magician.png
Wiz Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Mystic Alchemist.png
Mystic Alchemist
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Icon - Lord Azoth.png
Lord Azoth
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Venom Taker.png
Venom Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Mutant Reaper.png
Mutant Reaper
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Icon - Revenant.png
Revenant
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Unknown.png
Code: Unknown
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Failess.png
Code: Failess
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Icon - Code Antithese.png
Code: Antithese
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
February 2022
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???