Magic Knight

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎ • 中文(台灣)‎
MKTiny.png Magic Knight
Portrait - Magic Knight.png
Name Elsword
Class MKTiny.png Magic Knight
Weapon Đại Kiếm, Phép Thuật, Hỏa Cầu
Age 15
Height 158 cm (5 ft 2 in)
Weight 54 kg (119 lb)
Class Tree Icon - Elsword.png > Icon - Magic Knight.png > Icon - Rune Slayer.png > Icon - Rune Slayer (Trans).png > Icon - Rune Master.png
Release Date Korean Flag.png 22 May 2007
German Flag.png 8 December 2010
Flag-us.png 4 May 2011
Statistics
Ma Pháp Kỵ Sĩ
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Hãy cảm nhận sự rực cháy!


Ma Pháp Kỵ Sĩ

ElSkill13i.png[Đại Bạo Sát]
Use this as a follow up skill after successfully executing an initial attack.
The skill produces an explosion that will hit an enemy multiple times.
ElSkill11.png[Cuồng Dã Chi Phong]
Use this when you have a lot of enemies around you.
This skill inflicts damage to enemies in a wide range.
ElSkill7.png[Phong Chi Ngân]
Use this more for the effect, rather than for a combo.
It knocks down the target but also burns 50 MP.
ElSkill15.png[Liệt Nhận Phong Bộc]
Use this on a strong enemy or against a group of monsters.
It can also hit the enemies above you.
Make sure to use this skill on a boss monster.

Đặc điểm

Ma Pháp Kỵ Sĩ là 1 kiếm sĩ sở hữu sức mạnh phép thuật. Cậu có thể sử dụng hỏa cầu để tiêu diệt đối thủ. Điều này cho phép cậu có thể tấn công từ xa, có thể kể kết hợp lại với nhau ( tầm gần lẫn tầm xa ) đốt cháy mục tiêu của Elsword. Ma pháp Kỵ Sĩ có thể kiểm soát một lượng lớn quái vật.

Bối cảnh

Trong cuộc hành trình của mình, Elsword nhận thấy rằng mình có thể bị tấn công dễ dàng bởi sức mạnh của phép thuật. Anh ấy quyết định đi đến chỗ của Echo để nhờ giúp đỡ, cô ấy bảo rằng cách để khắc phục sự yếu đuổi của cậu đó là trở thành một Magic Knight. Elsword đã quyết định khắc phục nhược điểm này. Cậu đã hấp thụ 1 số sức mạnh phép thuật thông qua một nghi lễ và trở thành một Ma Pháp Kỵ Sĩ. Việc sở hữu Hỏa Ấn cho phép Elsword linh động hơn trong việc tấn công tầm gần hoặc xa.

Thăng tiến class lần thứ nhất

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Knight, Elsword có thể quyết định thay đổi giữa Sword Knight, Kị Sĩ Ma Thuật or Sheath Knight.
Có thể trở thành Kị Sĩ Ma Thuật bằng cách sử dụng Cash Shop item: Magic Knight's MedalMs.png.

Ma Pháp Kỵ SĨ

 1. Giết Wally No.8 at Wally's Castlebất kì độ khó.
 2. Thu thập 7 Mickey Tails từ MickeysUnderground Waterway chế độ Very Hard(☆☆☆).
 3. Clear Wally's Castle chế Hard(☆☆) hoặc khó hơn với rank khi hoàn thành tối thiếu là B.
 4. Thu thập 'Exequatur of Velder Principality' từ Wally's Guardians tại Wally's Castle chế độ Very Hard(☆☆☆).


Ở Lv35, 1 Ma Pháp Kỵ Sĩ có thể nâng cấp thành Rune Slayer/vi.

Cây kĩ năng

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png ElSkill7.png Blank.png RPassive4.png Level 15
Blank.png ElSkill1i.png Blank.png ElSkill12.png Level 25
Sword Enchant New.png Blank.png LockCover.png ElSkill13i.png
Blank.png Level 30
ElSkill11.png Blank.png Rising Wave.png Blank.png Level 35
ElSkill2i.png Blank.png LockCover.png ElSkill10i.png
ElSkill8.png Level 40


Combo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage

Mk2.png

Fireball Dash

Slide behind enemies after doing the standard DR.pngZ.pngZ.png combo and fires a large fireball that pierce through them once. Fireball can be absorbed/reflected.

 • Post KR 2/14 patch:
  • Lesser delay after shooting fireball.
  • Shorter dash distance on X.png command.

DR.png
ViZ.png 173% Phy. Damage
ViZ.png 209% Phy. Damage
DeX.png 425% Mag. Damage

Mk3.png Aerial Fireball

After doing the standard DRU.pngX.png combo, fire a fireball that doesn't knock down. Fireball can be absorbed/reflected.

 • Post KR 2/14 patch:
  • Removed hang time after shooting fireball.

DRU.png
DeX.png 299% Phy. Damage
DeZ.png 436% Mag. Damage

Mk4.png Fire Burst

After doing the standard X.png combo, summon a ball of fire in front of you and cause it to burst, making it explode and launching enemies into the air. If fully charged, the fireball will not launch grounded opponents.

DeX.png 287% Phy. Damage
DeZ.png 303% Mag. Damage
DeHoldZ.png 394% ~ 592% Mag. Damage

Mk6.png Flame Blade

After performing a standard aerial dash Z.png, Elsword will engulf his sword in flames and perform two overarching slashes in the air. The flames deal magical damage.

 • Note that the additional flame slashes are both Vitality and Destruction: The flames are Destruction, the slashes are Vitality.

DRU.png
ViZ.png 172% Phy. Damage
ViX.png/DeX.png 50% Phy. Damage
+ 58% Mag. Damage x3
ViX.png/DeX.png 58% Phy. Damage
+ 68% Mag. Damage x3


Kĩ năng

Special Active

ElSkill11.png Rising Slash
ElSkill7.png Wind Blade
ElSkill2i.png Sword Fire
ElSkill15.png Storm Blade


Active

ElSkill13i.png Explosive Fist
Critical Sword.png Critical Sword
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.


Passive

RPassive4.png Thinking Outside the Box
ElSkill11i.png Magic Chain


Thư viện ảnh

Artwork

Miscellaneous


Lề

 • Trên quần của Ma Pháp Kỵ Sĩ trong game có hình những ngọn lửa. Nhưng trên hình vẽ minh họa thì không có.


Tên thay thế

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 매직 나이트 Ma Pháp Kỵ Sĩ
Japanese Flag.png Japan マジックナイト Ma Pháp Kỵ Sĩ
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 魔法騎士 Ma Pháp Kỵ Sĩ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 魔法骑士 Ma Pháp Kỵ Sĩ
German Flag.png Germany Magieritter Ma Pháp Kỵ Sĩ
Spanish Flag.png Spain Caballero mago Mage Knight
French Flag.png France Chevalier-mage Knight Mage
Italian Flag.png Italy Cavaliere Magico Magic Knight
Polish Flag.png Poland Rycerz Zaklinacz Enchanter Knight
English Flag.png United Kingdom Knight Mage
Bresil Flag.png Brazil Cavaleiro Arcano Arcane Knight


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta